PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.


Kan. Dun Michael Zammit

Kappillan tal-Parrocca ta’ Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa

Dun Michael Zammit twieled fl-10 ta’ Settembru 1986 u rcieva l-edukazzjoni tieghu fl-iskola St. Francis tal-Imsida, l-edukazzjoni sekondarja fil-Junior Lyceum tal-Hamrun u l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Junior College tal-Imsida. Dun Michael kompla bl-edukazzjoni terzjarja fil-Fakulta’ tat-Teologija fl-Universita’ ta’ Malta u gie ordnat sacerdot fid-29 ta’ Gunju 2012. Dun Michael serva bhala Vici Parroku fil-Parrocca ta’ San Pawl, ir-Rabat u kien ukoll religious counsellor fil-Kullegg San Nikola tar-Rabat u l-Kullegg Sant’Injazju tal-Handaq, Hal Qormi.  

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa