PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.


Festa Liturgika ad unur Sant’Andrija Appostlu

Parrocca Sant’Andrija, Hal Luqa A.D. 1634

 

It-Tnejn 27 ta’ Novembru

9:30am - Quddiesa ghall-morda u l-anzjani

 

L-Erbgha 29 ta’ Novembru Lejlet il-Festa

9:30am - Quddiesa specjali ghat-tfal tal-Iskola Primarja fil-Knisja Parrokkjali.

6:00pm - Transulazzjoni Solenni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu minn fuq l-Altar tal-Madonna tac-Cintura ghal fuq l-Altar Maggur. Titkanta l-Antifona ‘Cum Pervenisset Beatus Andreas’ u wara tibda koncelebrazzjoni solenni ta’ lejlet il-festa mmexxija mill-Wisq Rev. Kan. Dun Michael Zammit, Kappillan tal-Parrocca.  Fi tmiem il-quddiesa ssir Celebrazzjoni Ewkarisika u tinghata l-Barka Sagramentali. Jiehu sehem il-Kor Parrokkjali taht it-tmexxija ta’ Mro. Norbert Camilleri.

 

Il-Hamis 30 ta’ Novembru Jum il-Festa

6:00am – Tindaqq il-mota tradizzjonali ta’ Jum il-Festa

6:00pm – Koncelebrazzjoni Solenni tal-festa mmexxija mill-E.T. Mons Pawl Cremona O.P., Arcisqof Emeritu ta’ Malta bis-sehem tas-sacerdoti tal-parrocca.  Jiehu sehem il-Coro Bel Canto taht it-tmexxija ta’ Mro. Hermann Farrugia Frantz.  Fl-ahhar titkanta l-Antifona ‘Cum Pervenisset Beatus Andreas’ u ssir ir-Repozizzjoni tar-Relikwija ghal fuq l-Altar tal-Madonna tac-Cintura. 


Kan. Dun Michael Zammit

Kappillan tal-Parrocca ta’ Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa

Dun Michael Zammit twieled fl-10 ta’ Settembru 1986 u rcieva l-edukazzjoni tieghu fl-iskola St. Francis tal-Imsida, l-edukazzjoni sekondarja fil-Junior Lyceum tal-Hamrun u l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Junior College tal-Imsida. Dun Michael kompla bl-edukazzjoni terzjarja fil-Fakulta’ tat-Teologija fl-Universita’ ta’ Malta u gie ordnat sacerdot fid-29 ta’ Gunju 2012. Dun Michael serva bhala Vici Parroku fil-Parrocca ta’ San Pawl, ir-Rabat u kien ukoll religious counsellor fil-Kullegg San Nikola tar-Rabat u l-Kullegg Sant’Injazju tal-Handaq, Hal Qormi.  

GRAZZI ..... u MERHBA


Il-Parrocca ta' Hal Luqa thabbar illi l-mabuba Kappillan Dun Gordon Refalo u l-Vici Parroku Dun Charles Cini temmew il-hidma taghhom fostna.

GRAZZI ta' hidmietkom b'risq il-Parrocca u t-Tempju Andrean.  


Naghtu MERHBA fostna lill-Wisq Rev. Kan. Michael Zammit u nwieghduh l-appogg taghna lkoll f'din il-hatra afdata lilu.  

AD MULTOS ANNOS L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa