PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.


NIFIRHU LILL-KAPPILLAN KAN. MICHAEL ZAMMIT

FIL-HATRA TIEGHU BHALA KANONKU ONORARJU
TAL-KOLLEGGJATA ELENJANA TA' B'KARA

AD MULTOS ANNOSL-GHID IL-KBIR TAL-MULEJSejha ghall-Benefatturi

Il-Kappillan Kan. Michael Zammit qed isejjah ghal benefatturi sabiex jikkontribwixxu ghall-ispejjez relatati mal-induratura tal-istatwa l-gdida ta’ Kristu Rxoxt.  Jehteg li dan ix-xoghol jibda minnufih sabiex ikun lest ghall-festi tal-Ghid tas-sena d-diehla. Ghaldaqstant, inheggu sabiex tkunu generuzi u toffru l-ghajnuna finanzjarja taghkom sabiex dan il-progett tant mixtieq jitkompla u jitlesta fil-hin. Kull min huwa nteressat gentilment mitlub ikellem lill-Kappillan jew lil xi wiehed mill-voluntuera tal-knisja.


Grazzi bil-quddiem tal-generosita’ taghkom.

 

Kunu parti mill-istorja ….


 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa