PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.Programm tal-Festi Solenni tal-Gimgha Mqaddsa 2018

Parrocca Sant’Andrija App., Hal Luqa

 

Hadd il-Palm – 25 ta’ Marzu

Fit-8:00am tibda purcissjoni mill-Knisja Parrokkjali sa’ Misrah iz-Zghazagh fejn isir it-tberik tal-frieghi taz-zebbug u wara tkompli l-purcissjoni sal-Knisja Parrokkjali fejn tibda quddiesa solenni bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.  Imexxi l-Wisq Rev. Kappillan Kan. Michael Zammit u jiehdu sehem il-Fratellanzi tal-Parrocca.

 

It-Tnejn u t-Tlieta tal-Gimgha Mqaddsa – 26 u 27 ta’ Marzu

Il-Knisja Parrokkjali tibqa’ miftuha sas-7:30pm sabiex min jixtieq ikun jista’ jitlob fis-skiet.

 

L-Erbgha tat-Tniebri – 28 ta’ Marzu

Fis-6:30 tibda Adorazzjoni u Qrar b’riflessjonijiet fuq il-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Gesu’ Kristu, li tkun animata mill-Grupp Dilettanti tal-Gimgha Kbira.

 

Tridwu Solenni tal-Ghid il-Kbir

 

Hamis ix-Xirka – 29 ta’ Marzu

Fis-6:30pm tibda Quddiesa Solenni fit-Tifkira tat-Twaqqif tal-Ewkaristija.  Imexxi l-Wisq Rev. Kappillan Kan. Michael Zammit. Wara ssir purcissjoni ghal fuq l-Altar tar-Repozizzjoni bis-sehem tal-Fratellanza tas-Ssmu. Sagrament u wara jibdew il-vizti.  Il-Knisja tibqa’ miftuha sa’ 12:00am.

Gimgha l-Kbira – 30 ta’ Marzu

Fit-8:00am jinghad it-Tifhir ta’ Sbieh il-Jum.

Fit-3:00pm tibda l-Funzjoni tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Gesu’ Kristu. Imexxi l-Wisq Rev. Kappillan Kan. Michael Zammit.

Fil-5:30pm tibda hierga l-purcissjoni mill-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-Banda Sant’Andrija.

 

Vgili Solenni tal-Ghid – Is-Sibt 31 ta’ Marzu

Fit-8:00pm tibda c-Celebrazzjoni Solenni tal-Vgili tal-Ghid il-Kbir tal-Mulej immexxija mill-Wisq Rev. Kappillan Kan. Michael Zammit fejn issir ukoll l-inawgurazzjoni tal-Vara ta’ Kristu Rxoxt.

 

L-Ghid il-Kbir – Il-Hadd 1 t’April

Fit-8:30am ikun hemm quddiesa kantata fil-Knisja Parrokkjali.

Fid-9:30am tibda hierga l-purcissjoni bl-istatwa ta’ Kristu Rxoxt. Jiehdu sehem il-Fratellanzi kollha flimkien mas-Soc. Fil. L’Unione u l-Banda Sant’Andrija.

F’12:00pm isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier tal-Knisja.

 


FESTA TA' MARIJA ADDOLORATA

Il-Gimgha 23 ta' Marzu


5.30pm - Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali
6:00pm - Quddiesa kantata bl-omelija mill-Wisq Rev. Kan. Michael Zammit
6.30pm - Pellegrinagg bix-xbieha ta' Marija Addolorata

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa