PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

MERHBAF'dan is-sit, wiehed jista' jimrah fl-istorja tal-Parrocca ta' Hal Luqa, li sa mill-eqdem zminijiet kienet iddedikata lil Sant' Andrija Appostlu.  Permezz tar-ritratti u l-grajjiet l-iktar importanti, wiehed jista' japprezza aktar dak kollu li ghaddiet minnu l-Parrocca ta' Hal Luqa.  Barra min hekk, f'dan is-sit wiehed jista' jsegwi dak kollu li jkun qed jigi organizzat fi hdan il-Parrocca.

GRAZZI ..... u MERHBA


Il-Parrocca ta' Hal Luqa thabbar illi l-mabuba Kappillan Dun Gordon Refalo u l-Vici Parroku Dun Charles Cini temmew il-hidma taghhom fostna.

GRAZZI ta' hidmietkom b'risq il-Parrocca u t-Tempju Andrean.  


Naghtu MERHBA fostna lill-Wisq Rev. Kan. Michael Zammit u nwieghduh l-appogg taghna lkoll f'din il-hatra afdata lilu.  

AD MULTOS ANNOS
Kan. Dun Michael Zammit

Kappillan gdid ghall-Parrocca ta’ Sant’Andrija Appostlu, Ħal Luqa.

 

Rev. Dun Michael Zammit twieled fl‑10 ta’ Settembru 1986. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja tiegħu fl‑iskola ta’ St Francis, l‑Imsida, l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Junior Lyceum tal‑Ħamrun, u l‑edukazzjoni post‑sekondarja fil‑Junior College, l‑Imsida. Dun Michael kompla bl‑edukazzjoni terzjarja fil‑Fakultà tat‑Teoloġija (Filosofija u Teoloġija) fl‑Università ta’ Malta. Huwa ġie ordnat saċerdot fid‑29 ta’ Ġunju 2012.

 

Dun Michael serva bħala Viċi Kappillan fil‑Parroċċa ta’ San Pawl, ir‑Rabat. Kien ukoll religious counsellor fil‑Kulleġġ San Nikola, ir‑Rabat, u fil‑Kulleġġ San Injazju, Tal‑Ħandaq, Ħal Qormi.

 L-informazzjoni li tidher f'dan is-sit hija bl-approvazzjoni tal-Kappillan u l-Webmaster

Hadd ma jista' jikkopja materjal minn dan is-sit minghajr il-permess bil-miktub tal-WebmasterWebsajt Ufficjali  -  www.luqaparish.com


Webmaster - Neil Zammit
Zur ukoll il-Pagna tal-Parrocca fuq Facebook

Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa


Page master - Raoul Briffa