PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

626 Comments

Reply Sarunas Luksys
1:56 PM on September 11, 2016 
Dear Sirs,

We are Roman catolic from Lithuania and planning to have wedding in Malta on the 28th of October.
It would be wonderfull to step with my wife to your church.
Could we ask a blessing from you? Thank you in advance for your quick answer.

Best regards,
Sarunas Luksys

+37068705579
Reply John B. Zarb
3:17 AM on February 26, 2016 
Nixtieq nkun naf jekk ghadx hemm il-hsieb li 't-tribuna ewkaristika hux ser tigi restawrata kif gejna imgharfin xi zmien ilu? Dan peress li ma' issemma xejn aktar dwara.

Grazzi.

Hsieb u Kurzita......!
Reply John Zarb
12:44 AM on September 2, 2015 
Grazzi tal-informazzjoni u li kienet fil-pront.

Prosit hafna.
Reply webmaster
11:38 AM on August 31, 2015 
Sur Zarb, ix-xoghol miexi u nittamaw li kemm il-pittura kif ukoll l-iskultura jkunu lesti fl-iqsar zmien possibbli. grazzi tal-interess.
Reply john Zarb
11:28 AM on August 31, 2015 
F'hiex waslet ir-restawrazzjoni tas-saqaf tal-Kor? Ix-xoghol wieqaf jew ser jitkompla ghax issa ghadda wisq zmien u sa fejn naf jien kollox wieqaf? Nixtieq risposta ghax ilni hafna nittama li narah lest.

Luqi genwin.
Reply Neil
5:00 AM on June 6, 2015 
Grazzi Jeff. Dan is-sit jigi aggornat minn zmien ghal zmien u se nisehu s-suggeriment tieghek ukoll. Pero illum il-Fb sar aktar popolari mal-udjenza u ghalhekk certu dettalji ikunu fuqu . tislijiet
Reply Jeffrey Scicluna
9:06 AM on June 1, 2015 
Nixtieq prosit hafna ta' din is-site avolja ilha ftit ma tigi rinnovata issa. Nixtieq naghti ftit tal-parir rigward ir-ritratti fuq il-muzew. Kien ikun iktar ghaqli li kieku kull ritratt ikollu tahtu jew fuqu informazzjoni dwar ir-ritratt.

Mill-bqija prosit tassew
Reply Vincent Zerafa
11:09 AM on August 29, 2013 
Nixtieq nawguralkom, lillkom kollha kemm intkom, Hal Luqqin, ta' din il website, hekk mimlija b informazzjoni. Hadt hafna pjacir kif rajt l pittura li kien halla missieri, Joseph L. Zerafa, ta' Papa Pawlu VI. Kull darba li kont nigi go Hal Luqa kont nghaddi naraha, kienet tkun fit tarag li jghati ghal Arkivji. Illum l gurnata qieghda f'wahda mill kmamar tal Muzew Parrokjali. Nirringrazzjakom ta' dan kollu. Prosit.
Reply john
2:38 AM on August 1, 2013 
Meta ha jitlesta restawr tal korsija ax milli jidher wehel kollox halluqin jistennew risposta grazzi
Reply Joseph Grima
3:28 AM on April 13, 2013 
Il-Grupp Volontiera Gimgha l-Kbira Luqa jixtieq iwassal il-kondoljanzi tieghu lill-famija Borg u Cassar ghat-telfa tal-Monsinjur Dun Innocenz Borg li miet il-Gimgha 12 ta' April. Zgur li l-Monsinjur Dun Innocenz Borg se jibqa mfakkar bhala qassis li hadem ghall-Parrocca ta' Hal Luqa kemm bhala sacerdot kif ukoll il-35 sena li ghamel imexxi l-Parrocca taghna bejn 1965 u l-1980. Zgur nibqghu niftakru fih u xoghol li wettaq u aktar importanti fit-talb taghna. Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem.