PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi 18 ta’ Marzu 2018

Parrocca Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa


Ghada tigi ccelebrata l-Festa ta’ San Guzepp. Il-Quddies ikun bhal dak ta’ nhar ta’ xoghol.    


Il-Grupp tal-Gimgha l-Kbira javza li nhar ta’ Hadd qed isir ir-registrazzjoni u tingabar id-donazzjoni mitluba bejn id-9.30am u l-12pm f’Dar Sacerdoti Agius ghal dawk li jiehdu sehem fil-Purcissjoni.


Il-Hamis 22 ta’ Marzu ser tkun l-ahhar laqgha tal-Katekizmu tal-bniet qabel il-waqfa taz-zmien il-Ghid.


Nhar il-Gimgha hija Festa Devozzjonali ta’ Marija Addolorata. Quddies ikun fis-7am, 7.45am, 12pm Hal Farrug, 6pm Quddiesa Kantata. Wara l-Quddiesa johrog il-Pellegrinagg bl-istatwa ta’ Marija Addolarata li tghaddi minn Misrah Sant’ Andrija, Misrah il-Knisja, Triq San Pawl, Dokkiena, Triq il-Gdida. Dun Pawl, San Gorg, Sant’ Andrija. Wara l-Purcissjoni ssir Quddiesa ohra.


Il-Hadd naghtu bidu ghall-Festi tal-Gimgha Mqaddsa. Ghalhekk f’Hadd il-Palm fit-8am nohorgu mill-Knisja ghal Triq Dun Pawl u Misrah iz-zghazagh sabiex hemmhekk isir it-tberik tal-frieghi taz-zebbug. Wara nergghu nghaddu mill-istess toroq sabiex naghtu bidu ghall-quddiesa solenni.  


Nhar ta’ Hadd sa Hadd il-Palm qed isir ir-rakkont tal-Passjoni ghal kulhadd mis-Socju Joe Fenech ta’ Radju Marija fis-6.30pm fil-Museum tas-Subien.


L-Erbgha 28 ta’ Marzu fis-7pm ser isir Adorazzjoni b’Meditazzjoni fuq il-Passjoni ta’ Sidna Gesu’ Kristu. Ser ikun hemm anki l-qrar. Mistiedna specjali huma dawk li ser jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira. 


Ghall-Programm detaljat tal-Gimgha Mqaddsa segwu l-Fuljett Flimkien, il-Posters li hawn mat-toroq u anki l-website u facebook tal-Parrocca.


Nhar l-Erbgha 4 t’April isir harga ta’ San Girgor. Tluq mil-pjazza fid-8.45am u biljetti minghand Mary Jacono.


Minn nhar id-Duluri sa’ Hadd il-Ghid ser naghmlu gabra specjali b’risq il-Festi tal-Gimgha Mqaddsa u l-Ghid il-Kbir. Mill-Envelopes s’issa dahlet is-somma sabiha ta’ 1,490. Inkomplu nkunu generuzi sabiex nifdu l-ispejjez kbar ta’ dawn il-Festi.


Min jixtieq jista’ igib fjuri bojod jew xemgha sabiex jintuzaw fl-artal tar-Ripozizzjoni. 

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni