PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 12 ta' Novembru, 2017

Avvizi 12 ta’ Novembru 2017

Parrocca Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa


Nhar it-Tnejn fis- 7.00pm isir il-Laqgha tal-Grupp tal-Koppji Mizzewgin.


Nhar l-Erbgha li gej isir l-harga ghal kulhadd l-Imgarr. Tluq fid-8.45am. Biljetti minghand Mary Jacono.


Nhar is-Sibt fis-6pm ser isir ic-Celebrazzjoni tal-Maghmudija.


Nhar is-Sibt fil-Quddiesa tas-6.30pm ser insellmu lil Fr.Charles Cini fi tmiem il-hidma tieghu fil-Parrocca taghna. Kulhadd mistieden.


Ir-rehersals tal-pageant tal-Milied qed isiru nhar ta’ Hamis ezatt wara l-lezzjoni tal-Katekizmu sas-7pm. Inheggu l-genituri u t-tfal kollha sabiex jiehdu sehem f’din il-pageant sabiha li ser titella’ fil-lejl tal-Milied.


Il-Kunsill Lokali javza li ser jorganizza harga ghall-Festa ta’ Sant’Andrija tal-Fontana, Ghawdex nhar il-Hadd 3 ta’ Di`embru. Biljetti jinkisbu mill-Kunsill sat-30 ta’ Novembru.


Il-Weekend li gej isir il-gabra b’risq l-iskejjel tal-Knisja sabiex l-iskejjel tal-Knisja f’Malta jkunu jistgħu jkomplu jaqdu u jġibu l quddiem il-missjoni tagħhom ta’ edukazzjoni ta’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ.

 

Nitolbu ghal Joseph Camilleri li miet matul din il-gimgha. Aghtih O Mulej

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni