PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi 18 ta’ Frar 2018

Parrocca Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa


Minn nhar it-Tnejn sal-Gimgha ser ikollna Kors ta’ Ezercizzi ghal kulhadd wara l-quddiesa tat-7.45am. Jippriedka Kan. Charles Gauci.


Nhar il-Gimgha fil-5.30pm ikollna t-Talba tal-Via Sagra, imbghad fil-quddiesa tas-6pm isir katekezi marbuta mal-Vara li tinhareg f’dik il-gimgha. Din il-gimgha ser nahsbu fuq il-Misteru ta’ Gesu’ marbut mal-kolonna u flagelatt.


Kull nhar ta’ Gimgha fit-3pm fil-Knisja tal-Madonna tal-Ftajjar ikun hemm Adorazzjoni li tibda bir-Ruzarju.


Nhar il-Gimgha ser isir harga ghal irgiel gewwa l-Mellieha. Biljetti minghand Nenu Psaila.


It-Tlieta 27 ta’ Frar ser ikun hemm harga ghal kulhadd fejn ser ikollna mumenti ta’ Talb fil-Millenium Chapel u wara Coffee Morning. Tluq fid-8.45 am. Biljetti minghand Mary Jacono.


Il-Gimgha 2 ta’ Marzu filghaxija ser isir Pasta Night fic-Centru Parrokkjali b’risq il-Progett tas-saqaf tal-Kor. Biljetti minghand Andrew Micallef jew fil-hinijiet tal-Ufficcju. Prezz 10. 


Il-Weekend li gej isir il-gabra b’risq il-Festa ta’ Sant’Andrija. Il-gabra b’risq il-Parrocca kienet  1425. Grazzi tal-generozita taghkom.  Infakkru wkoll lil dawk li ghadhom ma hallsux l-arbural ta’ Frar sabiex gentilment jaghmlu dan halli l-Parrocca ikolli l-fondi biex tibqa’ sejra l’quddiem.


Quddiem is-sitwazzjoni traġika ta konflitti li għadhom għaddejjin fdiversi nħawi tad-dinja, il-Papa Fran[isku jistieden lill-fidili kollha madwar id-dinja għal Jum ta talb u sawm għall-paċifit-23 ta Frar li ġej, il-Ġimgħa tal-ewwel ġimgħa tar-Randan.


Din il-Gimgha dahal fil-hajja ta’  dejjem Charles Dalli. Aghtih O Mulej

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni