PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi 10 ta’ Dicembru 2017

Parrocca Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa


It-tnejn isir il-laqgha tal-Grupp tal-Koppji mizzewga fis-7pm.


Nhar l-Erbgha isir il-laqg]a tal-Azzjoni Kattolika fic-Centru fid-9am.


Il-Hamis isir il-Laqgha tal-Kelma tal-Hajja mil-Fokolarini fid-9.15am fic-Centru.


Nhar il-Gimgha tibda n-novena tal-Milied fejn kuljum fil-quddiesa ta’ filghaxija ser ikollna s-sehem tal-Ghaqdiet tal-Parrocca. Inheggu lil kulhadd biex jiehu sehem. Programm dettaljat isibuh man-notice board.


Il-Hadd 17 ta’ Dicembru fil-Quddiesa tad-9.30am f’Hal Farrug u fl-10.30am fil-Parrocca ser isir it-Tberik tal-Bambini u Presepji tat-tfal. Inheggu lil kulhadd jattendi.


Nhar it-Tlieta 19 ta’ Dicembru ser ikollna harga Buffet Lunch ghal kulhadd. Tluq fid- 8.45 am. Biljetti minghand Mary Jacono.


Man-notice board tal-knisja tistghu ssibu r-rendikont tal-Festa Liturgika ta’ Sant’Andrija li bhala bilanc kien baqa’ 241.72. Bdejna nigbru wkoll fit-toroq l-envelopes b’risq il-progetti tal-Knisja. S’issa gbarna 451. Grazzi tal-generozita taghkom. Nhar it-Tlieta ser induru Triq Dun Pawl u Triq il-Gdida (il-parti tal-Kunsill).


Nixtieq ukoll nghid Grazzi lil voluntiera kollha li hadmu sabiex ic-censiment jimxi b’mod tajjeb. 

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni