PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Avvizi - Il-Hadd 18 ta' Gunju, 2017

Nitolbu ghal Richard Massa li miet din il-gimgha. Aghtih O Mulej.

Grazzi hafna ghall-gabra specjali li kienet 1160 ewro.

Ghada/Illum Jum il-Missier issir quddiesa fic-Cimiterju fid-9.30 am.

Ghada/Illum il-Hadd niccelebraw il-Festa ta’ Corpus Christi.  Fil-5.30 pm issir quddiesa solenni u wara tohrog il-Purcissjoni bis-Sagrament Imqaddes, bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina.

Nhar it-Tnejn 19 ta’ Gunju ser issir laqgha ghal dawk kollha li jqassmu il-magazine ‘Flimkien’.  Il-laqgha ssir fil-Knisja wara l-quddiesa tas-6.30 pm.

L-Erbgha nibdew il-Kwaranturi, Adorazzjoni quddiem Gesu’ Ewkaristija.  Nitolbukom taraw il-magazine Flimkien ghad-dettalji.

Ser issir harga ghal Ghawdex nhar il-Hamis 22 ta’ Gunju. It-tluq jkun fis-6.00am. Biljetti minghand Mary Jacono.

Il-Gimgha niccelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ {esu’.  Fis-6.30 pm issir quddiesa solenni.

Nirringrazzja lil kull min gab lenvelope bid-donazzjoni ghall-Festa.  Inheggu lil min ghadu ma gabux sabiex jaghmel hekk sabiex inlahhqu mal-ispejjez tal-Festa.

Bdejna nigbru ghall-Bukketti li ma jinxfux.  Hemm ukoll min qed ibiegh ghall-lotterija tal-Istatwa ta’ Sant’Andrija.

Fuljett Parrokkjali

LEHEN IL-PARROCCA - HAL LUQA

Festa 2017

 


Aghfas Hawnsabiex tara l-Fuljett Parrokkjali - Fuljett Parrokkjali Luqa 2017-1.pdf                                                                  Aghfas Hawn sabiex tara l-fuljett FLIMKIEN 

 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni