PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Parroca Sant'Andrija Appostlu

Avvizi - Il-Hadd 27 ta' Mejju, 2018


G]ada/illum il-}add isir l-Ewwel Tqarbina f’quddiesa fl-10am. Il-quddiesa tal-10.30am ma ssirx. Nawguraw lil dawn it-tfal li ser jir`ievu lil {esu’ g]all-ewwel darba.

 

It-Tnejn fis-7pm isir il-laqg]a tal-koppji mi\\ew[a fi`-`entru.

 

Nhar it-Tlieta jing]and ir-Ruzarju mil-membri tal-Le[jun ta’ Marija fis-7pm fi Triq il-Mitjar.

 

L-Erbg]a fid-9am laqg]a ta’ formazzjoni tal-Azzjoni Kattolika fi`-¬entru Parrokkjali.

 

L-Erbg]a fil-Kappella tal-Ftajjar fil-5.30pm isir Adorazzjoni mil-Grupp Kari\matiku.

 

Il-Programm tal-Festa ta’ Corpus huwa dan:

It-Tlieta: Fil-Lejl ta’ Qamar Kwinta- Velja ta’ Talb lil Alla minn Fr Franco fis-7.30pm.

Il-}amis fil-5.30pm Adorazzjoni li fiha jintalab ir-Ruzarju.

Il-{img]a mis-7pm sat-8.30pm Velja ta’ Talb bis-Sagrament tal-Qrar bit-Tema- “G]arfuh fil-Qsim tal-}ob\!”

Is-Sibt 2 ta’ {unju fis-6.30pm- Quddiesa Solenni fil-Knisja u wara no]or[u sabiex inbierku t-Tribuna storika li re[g]et [iet restawrata.

Il-}add 3 ta’ {unju: 4.30pm- Adorazzjoni mmexxija mil-G]aqda Kompensatri`i tar-Rabat. Fil-5.30pm: Quddiesa Solenni mmexxija mil-Ar`ipriet tar-Rabat il-Kan.Louis Suban bis-sehem tal-Kapitlu ta’ San Pawl ir-Rabat. Wara to]ro[ Pur`issjoni Solenni bis-Ssmu Sagrament bis-sehem tal-Fratelli ta’ }al Luqa u tar-Rabat.

 

Il-Pur`issjoni tg]addi minn: Pjazza Sant’Andrija, Toroq: 9t’April, Rixtellu, Mons. Debono, San Pawl, Parro``a, San {uzepp, Santa Marija, {dida, Sant’Andrija, Misra] il-Knisja fejn ting]ata l-Barka mit-Tribuna. In]e[[u r-residenti sabiex jarmaw qsari fit-toroq u anki jarmaw il-gallariji u djar.

 

Mil-Erbg]a 6 ta’ {unju sal-{img]a 8 ta’ {unju ser ikollna l-Kwaranturi quddiem {esu’ Ewkaristija mit-8.30am sas-6.30pm. Dawk li jixtiequ jid]lu fir-roster tal-Adorazzjoni jkellmu lill-Kappillan.

 

L-Erbg]a 6 ta’ {unju (lejliet Festa Pubblika) ser ikollna l-ikla b’risq il-Festa ta’ Sant’Andrija, fil-bit]a ta`-¬entru Parrokjali.

 

In]abbru li b’konsultazzjoni mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali u anki bil-permessi me]tie[a mil-Awtoritajiet Ekkle\jasti`i issa l-Parro``a impjegat lil Mr. Leonard Magri b]ala Sagristan u Maintenance Person. In]atar ukoll Mr.Charles Cropp li b’mod volontarju ser ikun Amministratur tal-bini kollhu ta`-¬entru Parrokkjali. Nifir]ulhom u nikkoperaw mag]hom fil-]idma li ser iwettqu. 

Il-GENS illum

 Aghfas Hawn sabiex tara l-gazetta Il-GENS illum

Adorazzjoni