PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634


Wisq Rev. Kan. Michael Zammit

Kappillan tal-Parrocca ta’ Sant’Andrija Appostlu, Hal Luqa

Dun Michael Zammit twieled fl-10 ta’ Settembru 1986 u rcieva l-edukazzjoni tieghu fl-iskola St. Francis tal-Imsida, l-edukazzjoni sekondarja fil-Junior Lyceum tal-Hamrun u l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Junior College tal-Imsida. Dun Michael kompla bl-edukazzjoni terzjarja fil-Fakulta’ tat-Teologija fl-Universita’ ta’ Malta u gie ordnat sacerdot fid-29 ta’ Gunju 2012. Dun Michael serva bhala Vici Parroku fil-Parrocca ta’ San Pawl, ir-Rabat u kien ukoll religious counsellor fil-Kullegg San Nikola tar-Rabat u l-Kullegg Sant’Injazju tal-Handaq, Hal Qormi.  

F’Ottubru 2017 gie nnominat Kappillan tal-Parrocca ta’ Sant’Andrija Appostlu u ha l-pussess tal-istess Parrocca nhar il-5 ta’ Jannar 2018.

amministrazzjoni ...

UFFICCJU PARROKKJALI

2, Misrah tal-Knisja,

Hal Luqa, LQA 1700

Tel: 21809310

Fax: 21676055


Website - www.luqaparish.com

Facebook - Parrocca Sant'Andrija Hal Luqa

email: parrocca.luqa@maltadiocese.org


 

Hinijiet ta' l-Ufficcju Parrokkjali

 It-Tnejn 4.30 p.m. - 5.45 p.m. 
 It-Tlieta 9.00 a.m. - 11.00 a.m. 
Il-Gimgha 

4.30 p.m. - 5.45 p.m. 

 


Hinijiet tal-Quddies fil-Knisja Parrokkjali

Tnejn sal-Gimgha
Is-Sibt
6.00 a.m., 7.00 a.m., 7.45 a.m. u 6.00 p.m. (xitwa) / 6.30 p.m. (sajf) 
6.00 a.m., 7.00 a.m., 7.45 a.m. u 6.30 p.m. (sajf u xitwa) 
 Hdud u Festi 7.00 a.m., 8.30 a.m., 10.30 a.m. u 5.30 p.m. 

 


Hinijiet tal-ftuh tac-Cimiterju

 Mit-Tnejn sas-Sibt 3.00 p.m. - 5.00 p.m. 
 Il-Hadd  8.00 a.m. - 12.00 p.m.
 Matul Novembru  8.00 a.m. - 5.00 p.m.

Ghaqdiet tal-Parrocca

 GHADQA

KUNTATT 

GRANET 
Azzjoni Kattolika - Fergha nisa Joanne Vella  Nhar ta' Erbgha fid-9.00 a.m.Legjun ta' Marija - Fergha rgiel John A. Fsadni  Nhar ta' Sibt fil-5.00 p.m. (xitwa)
Fokolarini Mary Camilleri 
Legjun ta' Marija - Fergha nisa Jessie Dalli Nhar ta' Tlieta/Erbgha fid-9.30 a.m.
Grupp Koppji Mizzewga Victor u Marlene Cini Nhar ta' Tlieta fit-8.15 p.m. (kull hmistax) 
Moviment tal-Fakolarini Mary Jacono Kull tieni Hamis tax-xahar fid-9.15 a.m.Grupp Karizmatiku Mary Rose Gauci  Nhar ta' Erbgha fis-7.00 p.m.
Luqa Youth Centre (LYC) James Aquilina Nhar ta' Gimgha fit-8.30 p.m.
   

 

Pre-Adoloxxenti Bniet (Form 1) Mary Jacono Nhar ta' Gimgha mill-5.15 p.m. sas-6.15 p.m.
Pre-Adoloxxenti Bniet (Form 2) Mary Jacono Nhar ta' Hamis mill-5.30 p.m. sas-6.30 p.m.
MUSEUM subien (zghar) Malcolm Aquilina Nhar ta' Tnejn u Hamis fil-5.30 p.m.
MUSEUM subien (wara l-Grizma) Malcolm Aquilina Kuljum barra l-Erbgha fis-6.30 p.m. 
Duttrina Bniet Grace Lanzon Nhar ta' Tlieta u Hamis fl-4.30 p.m.
Kor Parrokkjali Norbert Camilleri Nhar ta' Tlieta u Hamis fis-7.00 p.m. 
Kor tat-tfal Roseanne Camilleri Nhar ta' Hadd fid-9.30 p.m.
Abbatini Rev. Kan. Michael Zammit Nhar ta' Sibt fl-4.30 p.m. (kull hmistax - xitwa)
Nhar ta' Sibt fil-5.00 p.m. (kull hmistax - sajf)
Girl Guides Rita Caruana Nhar ta' Gimgha mis-6.30 p.m. sat-8.00 p.m.
Brownies Doris Caruana Kull nhar ta' Sibt mis-9.00 a.m. sal-11.00 a.m.

Ghaqda Teatrali SKENE Charlie Cropp Kuljum barra l-Hadd fis-7.30 p.m.
 SKENE - Lezzjonijiet teatrali Marvic Massa Kull nhar ta' Sibt mis-2.00 p.m. sal-4.00 p.m.

katekezi ...

ROSTER TAD-DUTTRINA (Bniet)

 KLASSI

KATEKIST 

GRANET 

 HIN

Pre - Precett (yr 1) Mrs Censina Mangion It-Tnejn u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m. 
Precett (yr 2) - Kat. I Ms Jessie Dallie / Cecilia Caruana It-Tnejn u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m. 
Grizma I (yr3) - Kat. II Mrs Josephine Fsadni It-Tnejn u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m.  
Grizma II (yr4) - Kat. III Sr Mary Spiteri It-Tnejn u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m. 
Grizma III (yr5) - Kat. IV Mrs Doris Saliba It-Tnejn u l-Hamis  5.00 p.m. - 5.45 p.m.  
Grizma IV (yr 6) - Kat. V Mrs Grace Lanzon It-Tnejn u l-Hamis 

5.00 p.m. - 5.45 p.m. 


Grizma V (f I) - Kat. VI         Mrs Mary Jacono                 It-Tnejn u l-Hamis 5.00 p.m. - 5.45 p.m. 

 

ROSTER TAD-DUTTRINA (Subien)

Katekezi MUSEUM -Varji It-Tnejn u l-Hamis 5.45 p.m. - 6.30 p.m.

Kiri tas-Swali tac-Centru Parrokkjali

TEATRU METANOIA

Dar it-Taghlim Nisrani, Triq id-Dokkiena, Luqa

Contact Person :-           Brian ghall-Ghaqda Teatrali SKENE

Mob. No.:-                     79 618 890

 

SALA ‘C’             -        € 140

Naha Garaxxijiet, Triq il-Gdida, Luqa

Contact Person :-           Kappillan

Tel. No.:-                       21 809 310